Venötande

Självbestämmande för vem?

2010-01-19 15:58 #0 av: [SvenA]

Har man ett funktionshinder och behöver hjälp i vissa situationer så är man inte självbestämmande.

Man talar om att alla mäniskor har samma värde och lika rätt att själv få bestämma över sina liv.

Men det är bara en massa tomma ord för om man har ett funktionshinder och delvis är i behov av praktisk hjälp

så är man inte självbestämmande.

Då är det andra mäniskor som bestämmer över våra liv

vi måste då ansöka om hjälp abv kommunens handläggare för den hjälp vi kan behöva och då bestämmer dessa handläggare om vi är i behov av denna hjälp och hur många timmar vi kan behöva för denna hjälp .

Vi ska i detalj berättta och motivera varför vi anser oss behöva denna hjälp och sedan ska kommunens tjänste män avgöra om vi verkligen har det behov av hjälp som vi uppger.

Ska det verkligen behöva vara så i ett modernt samhälle år 2000

Sverige har som nations skrivit under FN komvevensionen om mänskliga rättighetr för personer med fukntionshinder och lovat följa den i alla avseemden

Här följer ett utrdrag från denna konvension :

Kovensionen säger följande Artikel 1 Syfte

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 4 Allmänna åtaganden

1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

Artikel 17 Skydd för den personliga integriteten

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika

o villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov. Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Anmäl
2010-01-22 07:36 #1 av: mona43

När min mamma fick sin stroke så skulle hon få endel hjälpmedel, vissa fick hon fort, som till exempel rollator, men hon behövde också en säng som gick att höja huvudändan på, och justera på olika vis med ett enkelt tryck, eftersom hon var förlamad i armarna.

Det tog tid och mycket tjatande på kommunen innan de gav med sej, och innan hon äntligen fick detta hjälpmedel, under tiden kunde hon inte ta sej upp själv ur sängen, så detta hjälpmedel behövdes verkligen.

Det är oerhört viktigt att man tjatar och trycker på och är oerhört envis, både som drabbad och anhörig, inte lätt men nödvändigt.

mona43 sajtvärd på Epilepsi ifokus 

"Hur jag själv mår och känner kan bara jag själv veta"  

"Ingen är felfri"

Anmäl
2010-01-22 09:07 #2 av: [SvenA]

Tyvärr är det så det fungerar i verkligheten

Anmäl
2010-01-22 16:15 #3 av: mona43

Ja det är verkligen beklagligt att det skall vara så.

mona43 sajtvärd på Epilepsi ifokus 

"Hur jag själv mår och känner kan bara jag själv veta"  

"Ingen är felfri"

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.