Etikettvenötande
Läst 8200 ggr
[SvenA]
2010-06-18, 22:48

Det största hotet kommer från kommunerna och lamds

Det största hotet mot attt vi med funktionshinder ska få vara full delaktiga och jämlika I vårt samhälle är våra kommun och landstingspollitiker sant alla de biståndshanläggare Som innte inser attt vi också är mäniskor .

Ända sedan man börgade lägga nerde instituioner som vi funktionshindrade var tvingade att leva på

Så har våra kommun och landstingspolitiker försökt på alla sätt att förhindra att vi ska kunna vara fullt

Delaktiga och jämlika med den övriga befolkningen

Det är bara sedan slutet på 1970 talet dettta börgade ske först var det den nya socialtjänstlagens tillkomst

Som det var stort motståmd för bland kommun och landstingspolitikerna detta mostånd har sedan fortsatt med

Färdtjänslagen och även lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) alla dessa lagar är ettt hot

Mot den kommunala självstyrelsen anser våra kommun och landstingspolitiker därför motarbetar de med

Alla medel de förbättringar som dessa lagar skulle ge oss funktionshindrade .

Om bara våra kommun och landstingspolitiker kunde acceptera att dessa lagar har tillkommit för att vi ska få vara

Fullt delaktiga och jämlika så skulle vi få ettt verkligt bra samhälle för oss med olika funktionshinder .

Man får inte heller glömma bort att utbilda de hamdläggare som ska se till attt vi får den hjälp och stöd som vi

Kan behöva på grund av våra funktionshinder för allt för många handläggare har så stora brister i sitt bemötande

Att det verkligen är en stor pärs att bara behöva träffa dem

Man saknar fullständigt insikt i hur man bemöter mäniskor med stora och varaktiga funktionshinder med stora hjälpbehov

Av andra mäniskor

Man håller ständigt på och ifrågasätter vad vi säger och behandlar oss som mindre vetande man bemöter oss inte med den

Respekt man ska kunna förvänta sig av en biståndshanläggare

Dessa biståndshandläggare lägger in alldeles för mycket persoliga tyckande i sina så kallade bedömningar som de anser sig

Behöva genomföra för att vi ska få våra lagliga rättigheter tillgodosedda .

Vi med omfatttande hjälpbehov är helt i händerna på dessa biståndshandläggare som ska styra våra egna liv på ett sätt som dee

Själva knappast skulle vilja leva

Så varför ska vi med funktionshinder inte själva få bestämma över våra egna liv som allla andra medborgare i samhället

Får göra utan en massa inskränkningar som vi tcingas att genomlida bara för att vi råkar ha ettt funktionshinder som gör

Attt vi är beroende av andra mäniskor för attt vi ska kunna leva våra liv på ettt värdigt sätt .

[SvenA]
2010-07-01, 11:36
#1

Socialtjänsten brister i rättssäkerhet och arbetsledning

Arbetsledningen inom socialtjänsten är svag, enskildas rättssäkerhet äventyras och individens inflytande och delaktighet är begränsad. Det visar Socialstyrelsens sammanställning av den sociala tillsynen 2008-2009, som presenteras för Socialdepartementet idag.

Rapporten Social tillsyn - Länsstyrelsernas iakttagelser under 2008 och 2009 ger en sammanfattande bild av de brister som länsstyrelserna har sett i tillsynen av socialtjänsten under de senaste två åren. De viktigaste iakttagelserna som återkommer inom alla verksamhetsområden är brister i rättssäkerheten, en begränsad möjlighet för den enskilde till inflytande och delaktighet i insatsernas genomförande samt avsaknad av kompetent arbetsledning.

– Ett återkommande bekymmer är att arbetsledare har för stora personalgrupper. Personalen får inte det stöd som de behöver för att utföra ett gott arbete. Det visar sig till exempel när personalen på demensboenden eller i verksamheter enligt LSS tar till tvångs- eller begränsningsåtgärder som inte är tillåtna, säger utredare Ulla Essén.

Inom LSS-området sker en nedrustning eller åtstramning som i vissa fall liknar en ”återinstitutionalisering”. Det beror bland annat på ökad samlokalisering av olika verksamheter, begränsat utrymme för individuella aktiviteter, strikta regler och rutiner som inte är förenliga med goda levnadsvillkor samt frihetsinskränkande inslag i verksamheterna.

Inom området för barn och unga, som är ett prioriterat tillsynsområde för Socialstyrelsen, är väntetiderna för att få kontaktperson och kontaktfamilj långa. Familjehemsvården visar positiv utveckling, men vårdplaneringen brister.

– Syftet med rapporten är att belysa bristerna, inte att ge en rättvisande helhetsbild. Vi kan också se att verksamheterna har tagit fasta på kritik som getts i tidigare tillsynsbeslut och många har rättat till bristerna och utvecklat sin verksamhet sedan dess, förklarar Ulla Essén.

Under 2008 och 2009 har länsstyrelserna avslutat cirka 4 350 ärenden som avser verksamhetstillsyn i offentlig eller enskild regi samt drygt 4 330 ärenden som avser individtillsyn efter enskildas klagomål. Därutöver har länsstyrelserna avslutat drygt 8 000 ärenden som gäller uppföljning av beslut och domar som kommunerna dröjt med att verkställa. I verksamhetstillsynen har länsstyrelserna funnit brister i drygt hälften av alla avslutade ärenden och i individtillsynen i knappt 30 procent av de avslutade ärendena.

I januari 2010 överfördes tillsynsansvaret för socialtjänsten till Socialstyrelsen. Rapporten är därför den sista i sitt slag. I juni 2011 kommer en samlad rapport från Socialstyrelsen för iakttagelserna under 2010 inom tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs hela Utredningen här

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18047/2010-6-3.pdf

[SvenA]
2010-07-05, 10:20
#2

Tycker ni att detta ska behöva förekomma i dagens moderna och upplysta sanhälle

Jag personligen blir riktigt arg när jag får läsa om alla dessa brister som finns i vårt samhälle och hur man behandlar personer med funktionshinder

Vi är inte andra klassen medborgare bara för att vi råkar ha ett funktionshinder

Jag tycker det är mycket märkligt att det inte debbateras mer omkring dessa viktiga frågor som kan beröra oss alla

Vi har säkert någon inom bekatskapskretsen som har ett funktionshider

Så se tilla att vi får i gång en levande debatt om detta viktiga

Upp till toppen