Etikettvenötande
Läst 10529 ggr
[SvenA]
2010-07-19, 22:25

Frihet i 48 minuter räcker i Upplands-Bro kommun

Socialnämden i upplands-bro kommun tycker att det räcker me 48 minuter varje dygn för samtliga Kommuninvånare att kunna lämna sina bostäder men själva ska dessa politiker kunna lämna sina Bostäder 24 timmar varje dygn.

Samtliga politiker i socialnämden i upplands-bro kommun tycker tydligen att de själva är mera värda än den vanliga

Kommuninvånaren eftersom de vill begränsa den vanliga kommuninvånarens nöjligheter att få lämna sina bostäder

Endast 48 minuter varje dygn men själva ska de kunna lämna sina bostäder 24 timmat varje dygn .

Samtidigt påstår de att dessa 48 minuter ska räcka för att införskaffa allt man behöver för att kunna leva ett fullvärdigt liv

I upplands-bro kommun

Politikernatycker att dett är jämlighet och icke diskriminerande att ha dessa regler för övriga kommuninvånare

Och att det är att leva ett fullgott liv utan risk för social isolering.

Detta visar på att politikerna i upplands-bro kommun tycker att de är för mer än andra och att det är rätt att de ska andra och bättre

Förutsättningar än den vanliga kommuninvånaren ska ha .

Man kan bara fundera över i vilken värd dessa politiker lever i för det måste vara en utopisk värd som de lever i för den verklighetsuppfattning

Som de har stämmer inte med den vanliga kommuninvånarens uppfattning om ett fullvärdigt liv på jämliga villkor och icke diskriminering .

Leffe
2010-07-20, 00:33
#1

Den som skulle kunna planera så man hann med allt som ska göras på 48 minuter har mycket pengar att tjäna

[SvenA]
2010-07-20, 10:27
#2

Det skulle inte skada om dessa politiker läste sveriges grundlag första stycket

Del av grundlagen kommer här

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

[SvenA]
2010-07-20, 10:31
#3

Politikerna förstår inte att de är tillsatta av folket och ska vara dessas förlämgda arm och att de ska lyssna på vad folkmajoriteten vill ha

De flesta tycks tro att de sitter där för att förverkliga sina egna intressen

[SvenA]
2010-07-22, 10:54
#4

Så här säger FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktions hinder i artikel 19

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

[SvenA]
2010-07-22, 10:57
#5

Här kommer artikel 20

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

[SvenA]
2010-07-22, 11:05
#6

Som ni ser så har vi stöd för att få den hjälp och stöd som vi kan behöva få på grund av våra funktionshinder

Så nu gäller det för oss att påpeka detta för kommunerna och se till att dessa lever upp till de reglerna som finns

[SvenA]
2010-08-08, 17:20
#7

Det här med att vi inte får den ledsagarhjälp som vi har behov av drabbar inte bara oss som har detta behov.

Det drabbar även våra familjer och vänner väldigt hårt eftersom dessa får ta det tunga ansvaret för att vi ska kunna få komma ut och ungås med andra och kunna gå på olika evenemang

Vi kanske har helt andra intressen än vad de har och då kan man inte begära att de ska hjälpa oss

på saker som de själva inte har intresse av

Det är inte värdigt ett land som sverige att behandla människor med funktionshinder som man gör i dagsläget vi utgör oss för att vara ett välfärdsland men detta gäller bara deom som är starka nog att själva klara av saker och ting och inte för oss som är helt beroende av andra människor för att våra vardagslibv ska fungera på ett bra sätt

Mona22
2010-08-15, 13:37
#8

Ska man hinna allt på 48 minuter??!!
Jag som är "frisk" skulle ju inte ens hinna det.Skrikandes

[SvenA]
2010-08-15, 15:06
#9

Det är så ddet är i upplands-bro kommun jag har ett beslut på detta från socialnämnden så det är inte tagit ur luften på nå´got sätt

Upp till toppen