Etikettvenötande
Läst 6994 ggr
[SvenA]
2010-10-02, 16:47

Stora nedragningslotteriet

Det pågår en stor tävlin i dagsläget melan Staten-Landstingen – Kommunerna om vem som kan försvåra mest för personer med funktionshinder.

Det heter i lagtexterna GODA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN ELLER SKÄLIG LEVNADSNIVÅhelt beroende på vilken av lagarna man väljer att läsa det första gäller för lagen om särskilt stödd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) det andra gäller socialtjänstlagen(SoL)

Båda lagarna tillämpas för att gepersoner med funktionshinder den hjälp och stöd som man kan behöva på grund av sitt funktionshinder LSS gälller för personer med varaktiga stora funktionshinder och där klassas man i tre olika klasser beroende på funktionshinder

medan övriga tillhör socialtjänstlagen.

Vad är då goda levnadsförhållanden eller shälig levnadsnivå det är en högst personlig sak vad man anser ska ingå i dessa begrepp men för oss som är beroende så spelar våra åsikter ingen som helstroll det är kommunernas biståndsbedömmare som avgör detta åt oss ändå säger lagen att våra åsikter ska väga tungt i dessa ärenden.

Kommuerna och staten bråkar om vilka ersättningsnivåer som ska gälla för kommunerna i dessa ärenden och bara för att dom två parterna inte kan komma överens on vad som ska gälla så drar kommunerna ner våra insatser till absolut ett minimumdetta får den följden att många av oss sitter fångna i våra bostäder och mår väldigt dåligt då vi inte får komma ut och umgås med andra människor vilket är en skamdal och stämmer väldigt dålig mot FN:s komvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder som sverige har skrivit under och lovat att följa.

Är vi inte nöjda med kommunernas beslut så kan vi överklaga deras beslut till förvaltningsdomstolarna men dessa överklaganden tar cväldigt lång tid vilket även detta gör att vi inte får den hjälp och stöd som vi behöver för om vi mot förmodan skkulle få rätt i första instans så överklagar kommunerna till högre instans vilket ytterliggare försvårar våra liv och drar ut på tiden ännu mer vvilket försvårar för oss att kunna leva ett aktivt liv.

Detta sandlådebråk mellan dom olika myndigheterna måste få ett omedelbart slut så att vi med stora funktionshinderverkligen får leva våra liv under våra egna förutsättningar och verkligen får den hjälp och stöd som vi behöver på grundav våra funktionshinder och som dom olika lagarna säger och man ska inte hålla på och göra en massa olika tolkningar av lagens förarbeten det ska vara vad som står i den färdiga lagtexten och inget annat som ska gälla.

Det enda rätta är att staten tar det fulla ansvaret för alla insatser inom omsorgen som behövs för personer med funktionshinder för både landstingen och kommunerna har klart visat att dom inte är kapabla att kunna sköta dessa saker på ett mänskligt sätt men förhoppningsvis så skulle detta bli möjligt med en enda huvudman för dessa ärenden.

[SvenA]
2010-10-03, 12:25
#1

Så var det dags igen. Jag har sagt det förut och säger det igen. Det pågår någon slags ”häxjakt” på människor med funktionsnedsättningar som är i behov av personlig assistans.

Detta är sagt av Emma Johansson ordförande i Stil

Läs hela hennes inlägg här

Upp till toppen